herb

Przegląd informacji lokalnych:

  • Sorry... Feed deactivated!

sobota, 9 marca 2013

Informacje dla mieszkańców sołectwa dotyczące utworzenia wsi Nieborów

Zobacz oryginał

MIESZKAŃCY NIEBOROWA 

W lutym 2010 roku w konsultacjach większość mieszkańców Nieborowa opowiedziała się za utworzeniem wsi Nieborów. Konsultacje te zostały unieważnione, ponieważ mieszkańcy Zapad postanowili opuścić sołectwo Nieborów.
Rozpoczęło to długotrwałą procedurę, która zakończyła się niedawno.
Szanując wolę mieszkańców postanowiliśmy wrócić do konsultacji z mieszkańcami Nieborowa Małego i Nieborowa Wielkiego w sprawie utworzenia wsi Nieborów.

Konsultacje odbędą się w dniach 13 marca - 27 marca 2013 roku szczegóły w Ogłoszeniu Wójta Gminy Hyżne na tablicach ogłoszeń!. 
Zebranie wiejskie między innymi w sprawie utworzenia wsi Nieborów, odbędzie się w dniu 10 marca 2013r. w klubie Strażaka w Nieborowie po mszy św.
GŁÓWNE CELE TWORZENIA WSI NIEBORÓW 
  • większe możliwości rozwoju ,/Jak można się rozwijać nie mając prawa używania własnej nazwy/, 
  • uzyskanie pełnych praw takich jak moją inne wsie w naszej gminie, a w szczególności uzyskanie pełnej samodzielności. Obecnie w wielu ważnych sprawach dla Nieborowa, zgodnie ze statutem gminy decyduje zebranie wsi Hyżne ./sprzedaż: majątku, korzystanie z lasu gminnego na terenie Nieborowa itd.../,
  • utworzenie wsi Nieborów powinno zlikwidować konflikty wynikające z dotychczasowego podziału tak malej miejscowości oraz dopomoże równomiernemu rozwojowi całej wsi Nieborów 
 DLACZEGO WIEŚ. 
  • obecnie nie mamy prawa na zewnątrz gminy używania nazwy Nieborów /w adresach, w różnych dokumentach, mapach itp/, rodzi to wiele trudności dla pracowników gminy, dla firm przewozowych szukających mieszkańców Nieborowa po całym Hyżnem, dla ludzi chcących dojechać do Nieborowa przy pomocy GPS, itd. 
  • istniejąca Ustawa /Dz. U. z 2003r Nr 166, poz. 1612/o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych stwarza takie możliwości. 
  • racje historyczne /już w 1735 roku w czasie wizytacji biskupa przemyskiego wymieniano że parafię Hyżne tworzą wsie Hyżne, Dylągówka,Gregorówka i Nieborów/. 
  • po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ministerstwa o utworzeniu wsi, nie będziemy musieli ponosić kosztów związanych z tworzeniem sołectwa. 
  • tak jak inne wsie posiadamy działające OSP, koło gospodyń, świetlice wiejskie. 

KOSZTY TWORZENIA WSI 
Koszty ze strony mieszkańców Niebarowa.
Wymiana dowodów osobistych - bezpłatnie /koszt zdjęć/.
Wymiana prawa jazdy - 84,50zł,
Wymianu dowodu rejestracyjnego pojazdu - 54.50zł

Starosta Powiatu może podjąć uchwalę o obniżeniu tych opłat. Sytuacja związana z wymianą tych dokumentów miała miejsce niedawno w Boguchwale przy wydzielaniu z jednej ulicy dwóch.
Z kwoty 84,50zł obniżono do kwoty 56,07zł, z kwoty 54,50zł obniżono do kwoty 31,75zł
Paszportów nie wymienia się.
Koszty ze strony Gminy Hyżne. 
Zakres prac, które ma wykonać gmina określi Ministerstwo w decyzji o utworzeniu wsi.
Szacunkowe koszty utworzenia nowego obrębu geodezyjnego, zmiany numeracji domów, ewentualnej zmiany numeracji działek, zmiany w księgach wieczystych to koszt ok. 50000zł.  

Wyjaśnienia
Gdyby wszelka szkoda wydarzyła się w okresie, w którym ubezpieczony ma zmieniony adres, a nie zgłosił ubezpieczycielowi o zmianie adresu, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na wypłatę odszkodowania.

Szesnaście lat temu razem z mieszkańcami podjęto decyzję o utworzeniu sołectwa Nieborów. Czy była to słuszna decyzja - Oceńcie Państwo sami.

CZY UTWORZYCIE WIEŚ NIEBORÓW — WASZĄ MAM OJCZYZNĘ 
- DO PAŃSTWA NALEŻY DECYZJA

RADA GMINY HYŻNE - uszanuje Państwa wybór.

Honorowy Obywatel Gminy Hyżne bł. JAN PAWEŁ II na jednej z pielgrzymek do Polski wypowiedział te słowa : Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje. Radny Gminy Hyżne                                                               Przewodniczmy Rady Gminy
     Jacek Baran                                                                                     Stanisław Bator      

Brak komentarzy:

Miejsce na twoją reklamę [660 x 100 px]